ଭରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାଶ

ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା

ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ବୀରାଙ୍ଗନା ବୀର୍ଯ୍ୟବତୀ ବାଳା ନୁହେଁ ଜଡ ନୁହେଁ ସେ ଅବଳା ରଣାଙ୍ଗନେ କଙ୍ଗନାର ସ୍ବର ନାଶି ପାରେ ମାଂସଲୋଭୀ ନିଶାସକ୍ତ ଲମ୍ପଟ ଅସୁର । ସ୍ବାର୍ଥାନ୍ଧ…