Tag: ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ

ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେ ଯୀଶୁ—ବିନୋଦିନୀ ଦାଶ

ତୁମକୁ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ହେ ଯୀଶୁ ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଯୀହୂଦା ପ୍ରଦେଶେ ବେଥେଲହେମ ସ୍ଥାନରେ, ପିତା ଜୋଶେଫ ମାତା ମେରୀଙ୍କର କୋଳେ ଜନ୍ମିଲ ମେଣ୍ଢା ଶାଳରେ, ପାନ୍ଥଶାଳା…