ନୀଳାମ୍ବର ମହାନନ୍ଦ

ପଢନ୍ତୁ ନୀଳାମ୍ବର ମହାନନ୍ଦ ଙ୍କ ଗଳ୍ପ ନୀଳାଚଳ ଧାମେ ରଥ ଯାତରା

ନୀଳାଚଳ ଧାମେ ରଥ ଯାତରା °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ରାଜଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରଚାରୁ କାନ୍ତିରୁଦୟ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭୂଷାକୃତିଃ, ସୌଭଦ୍ରା ବିଳସନ୍ମତିଃ ପ୍ରବିକଶ ଚ୍ଛୁରାମନାନ୍ତୋଦଗତିଃ, ନାଗାହୋନ୍ମଥିତାଜୁନାହିତ ମତିଃ କାଦମ୍ବରୀତିର୍ଗତିଃ, ଭୂୟାନ୍ନୀଳଗିରିସ୍ଥିତି ମମ ଭଦ୍ରା ଚ…

ପଢନ୍ତୁ ନୀଳାମ୍ବର ମହାନନ୍ଦ ଙ୍କ ଗଳ୍ପ -ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କି ସେ ପିଲା ଦିନକୁ

   ଫେରି ଯାଆନ୍ତି କି ସେ ପିଲା ଦିନକୁ °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° କେଉଁ ଶବ୍ଦେ ଆଜି କରିବି ତୁଲନା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଛାଡିଦେବି ଯେତେ ଶବ୍ଦଦେଇ କଲେବି ରଚନା…