Tag: ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ

**ପ୍ରେମ ଦିବସ (ଭାଲେଣ୍ଟାଇନସ୍ ଦିବସ)**–।।ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ।।

**ପ୍ରେମ ଦିବସ (ଭାଲେଣ୍ଟାଇନସ୍ ଦିବସ)** ।।ଜାନକୀ ମହାନ୍ତ।। ପ୍ରେମ ଦିବସ ରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରଥା ମାନେ ନାହିଁ ମନ, “ଗୋଲାପ ଦିବସେ” ଗୋଲାପି ସିନ୍ଦୂର ସିମନ୍ତେ…