ମୁନୁଷ୍ କେ ଲେଦା
~~~~~~~~~~~~~~~

ହଏରେ ମୁନୁଷ ର୍  ମଦାଙ୍ଗ
କାଁଯେ ଡେଗୁଛୁ ଫଦାଙ୍ଗ ଫଦାଙ୍ଗ
ତଲ୍ ଉପର୍ ଚାରୁକୁତି ଦେଖ୍
ଉପର୍ ଵାଲା ଧରିଛେ ଲବାଙ୍ଗ ,,

ସମିଆଁ ଦେଖି ଦେବା ଖାଁଟି
ମାରବା ଲେଦା ପଡ଼ବୁ ହିଟି
ପରକୁତି ରାନୀର କଥା ମାନି
ଖାଉଥା ତୁଇ ଅରନ୍ ପାନି ,,

ଜନମ୍ ମରନ୍ ତ ଦୁଇ ଭାଇ
ସଂସାରେ ତ ଅଛନ୍ ରହି
ତାର କଥା ନାଇଁ ମାନଲେ ତୁଇ
ମାରବା ଲେଦା ପଡ଼ବୁ ଭୁଇଁ
ମୁଇଁ ମୁଇଁ କେ ଛାଡ୍ ତୁଇ
ମୁଇଁ ମୁଇଁ କେ ଛାଡ୍ ତୁଇ ,,

କବି — ଆଶୁତୋଷ ଠାକୁର,(ବାବୁଲୁ)
ମୋବା-୯୯୩୭୯୩୩୧୧୪
ମଣ୍ଡଲ, ବଲାଙ୍ଗୀର,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *