Category: ଇଥିଓପିଆନ

*ନୟନାଶ୍ରୁ (ଇଥିଓପିଆନ ଗମ୍ମୋ ସନେଟ)– ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା*

*ନୟନାଶ୍ରୁ (ଇଥିଓପିଆନ ଗମ୍ମୋ ସନେଟ)* ଯେବେ ଯେବେ ଝୁରେ ତାକୁ ମୋ ହୃଦୟ! ତରଳିତ ହୁଏ ମୋ ନୟନ ଦ୍ୱୟ ସ୍ୱପ୍ନେ ଦେଖେ ତାକୁ ପାହାନ୍ତି ପ୍ରହରେ…